H.F.U/ B.F.U

  •   HEPA FILTER UNIT ?

        크린룸의 천정에 설치되며덕트로 이송되어  공기가 헤파필터를 통해 천정화 되어 크린룸

        실내의 천정도를 유지한다.

Hepa Filter Unit

 

  • HEPA FILTER UNIT, HEPA FILTER SIZE

TYPE

HEPA FILTER UNIT

HEPA FILTER

풍량

HFU-9

(W) 670 x (D)335 x (H) 550

(W) 610 x (D)305 x (H) 150

9CMM

HFU-18

(W) 670 x (D)670 x (H) 550

(W) 610 x (D)610 x (H) 150

18CMM

HFU- 32

(W) 670 x (D)670 x (H) 700

(W) 610 x (D)610 x (H) 292

32CMM

HFU -40

(W) 670 x (D)830 x (H) 700

(W) 610 x (D)762 x (H) 292

40CMM

  •  BLOWER FILTER UNIT 란?

Bfu

 

크린룸의 천정에 설치되여, 자체적으로 FAN이 내장되어 있어 덕트로 설치하기 힘든

부분까지 쉽게 설치가  가능하며, 헤파필터를 통해 청정화 되어 실내의 청정도를 유지한다

  • BLOWER FILTER UNIT, HEPA FILTER SIZE

TYPE

BLOWER FILTER UNIT

HEPA FILTER

풍량

BFU-28

(W) 670 x (D)670 x (H) 750

(W) 610 x (D)610 x (H)150

28CMM

BFU-285

(W) 670 x (D)1200 x (H) 550

(W) 610 x (D)610 x (H)150

28CMM