완료된 프로젝트

Các dự án đã thi công

BH FLEX VINA FACTORY

Các dự án đã thi công

JNTC VINA

Các dự án đã thi công

KMH VIET NAM

Các dự án đã thi công

POONGSAN FACTORY

Các dự án đã thi công

HANA MICRON FACTORY

Các dự án đã thi công

FOSECA VIET NAM

Các dự án đã thi công

HADO FNC FACTORY

Các dự án đã thi công

DIGITECH VIETNAM

Các dự án đã thi công

CAMMSYS FACTORY

Các dự án đã thi công

ITM SEMICONDUCTOR FACTORY

Các dự án đã thi công

DKT FACTORY

Các dự án đã thi công

NEWFLEX FACTORY

Các dự án đã thi công

SYNOPEX FACTORY

Các dự án đã thi công

INTER FLEX VINA FACTORY

Các dự án đã thi công

POWER LOGICS VINA FACTORY

Các dự án đã thi công

YMT VINA FACTORY